x
     

O kadar geç cevaplandı ki,

11 Mayıs 2020 Pazartesi , 20:04
Okunma: 3281
0 Yorum

Sorumuzu hatırlamakta zorlandık!!!

 


Cimer üzerinden sorduğumuz soruların cevabı gelince,
 
Önce şaşırıyoruz!
 
Sonra hatırlamaya çalışıyoruz,
 
Cimer soruları artık, 7 ay sonra cevaplanmakta,
 
Oysaki 4982 Yasa yürürlüğe girdiğinde,
 
Bilgi verme yükümlülüğü Madde 5- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Bilgi veya belgeye erişim süreleri Madde 11- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.
 
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılan başvurularda ise bu süre 15 iş günü olarak belirlenmiştir.
 
Gelelim sorumuza

Sayın yetkili

Konak Belediyesi Kasım Meclis Gündemine gelen madde de yer alan
 
“3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgeli taşınmazların hak sahiplerine satışının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk- Plan ve Bütçe Kentsel Dönüşüm Komisyonu raporu.”

1- Bahse konu satışı yapılacak taşınmazlar hangi parselde?
 
2- Yapı Kayıt Belgesi alınan binanın taban alanı kaç metrekare?
 
3- Toplam parsel alanı kaç metrekare?
 
4- Binanın oturduğu alan mı satılmakta, yoksa parselin tamamı mı?
 
5- Binanın yapım tarihi ne zaman, 31.12.2017 tarihinden önce mi yapılmış, imar barışından faydalanma hakkını elde etmiş mi?
 
6- Bahse konu parsel üzerindeki taşınmaz için kurulan komisyon raporunda neler yazmakta?
 
7- Satış bedeli ne kadar?

Yukarıdaki sorularımın 4982 yasa kapsamında maddelere ilişkin cevaplanmasını istiyorum.

 

 Başvuru hareketleri için tıklayınız.
 30.10.2019 21:13 tarihinde internet üzerinden başvuru alındı.
 09.03.2020 15:44 tarihinde CİMER tarafından İZMİR VALİLİĞİ tarafına sevk edildi.
 11.05.2020 10:48 tarihinde KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI > EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevap yazıldı.
Cevaplar:
          İlgi başvurunuzda Konak Belediyesi 2019 Kasım Meclisi gündeminde 3194 sayılı İmar Kanununun 16.maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi taşınmazların hak sahiplerine satışı ile ilgili bilgi istenilmektedir.

          Konu ile ilgili Belediyemiz 2019 yılı Kasım ayı Meclis gündeminde İzmir İli, Konak İlçesi, 1. Kadriye Mahallesi 2711 ada 43 parsel numarasında 58,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlı taşınmazın hak sahibi adına 3194 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi doğrultusunda satışı ile ilgili karar alınmış ancak; yine Belediyemiz  Meclisince alınan 05.11.2019 tarih ve 211/2019 sayılı Meclis Kararı ile söz konusu taşınmazında içerisinde bulunduğu alanda yürürlükteki imar planı ve imar planı uygulamalarının durdurulmasına yönelik karardan dolayı, söz konusu taşınmazın ilgili kanun hükümleri gereği hak sahibine satış işlemi gerçekleştirilmemiş ve ilgilisine konu ile ilgili bilgi verilmiştir.

          Bilgilerinize arz ederim. 


Kaynak: