x
     

Muhittin Başkan, tarihleri..,

18 Aralık 2016 Pazar , 17:03
Okunma: 47789
1 Yorum

Karıştırmış olabilir mi?

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Genelgesine, Çeşme Belediyesi uyguluyor mu diye,  Çeşme Belediyesine sorduk;

 
27.06.2016 tarih ve 7002 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile, alınan kararda yer alan;
 
İlgili belediyeleri tarafından “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”  olarak tescil edilen alanlarda tüm inşaat faaliyetlerinin durdurulması ve mevcut inşaat seviyesi tespitlerinin yapılarak ilgili tutanakların Komisyonumuza iletilmesine.”
 
Bu konuda ne yaptınız, Alaçatı Port ve birçok inşaat nasıl devam edebilmekte diye sorduk.
 
Çeşme Belediye Başkanı imzalı yazıda;
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İzmir 3 Numaralı Tabiat Varlıklarım Koruma Bölge Komisyonu'nun 22.09.2016 gün ve 1021 sayılı Karar'ı ile doğal koruma alanı olarak (sürdürülebilir koruma ve kullanma alanı ile nitelikli doğal koruma alam) belirlenen alanlarda uygulamaların durdurulması ve tespit çalışmasının yapılması istenilmiştir.
 
Fakat 06.12.2016 gün ve 29910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik'in 5. Maddesi değiştirilerek; diye giden yazıda yer alan Resmi Gazeteyi inceledik.
 
Değişen 06.12.2016 yılında yayınlanan yönetmelik değil, değişen 3.3.2012 tarihli ve 28242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Muhittin Başkan 2012 yılı ile 2016 yılını karıştırmış olabilir mi?
 
Biz her sorduğumuz sorunun cevabını büyük bir titizlikle inceleriz 2012 yılı ile 2016 yılını karıştırmayız.
 
Son sözümüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, Çeşme Belediyesi seviye tespit çalışmalarını yapmıyorsa eğer, siz neden bu konuda çalışma yapmıyorsunuz?
 
Bu konuyu titizlikle incelemeye devam ediyoruz.
 
Ülkemizin içinde bulunduğu terör hadiselerinden yazılarımız biraz seyrekleşti. Alaçatı Port Dosyasını zannetmeyin ki bir kenara bıraktık. 
 
Çeşme Belediye Başkanının cevabını aynen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yolladık.
 
Sorumluluğumuz gereği sizlerle de paylaşıyoruz.
 
Önce Resmi Gazete'yi bir inceleyin sonrasında Muhittin Başkanın  cevabını.
 
Video kayıtları günü gününe arşivliyoruz.
 
 

6 Aralık 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29910

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/3/2012 tarihli ve 28242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Planlar, varsa bölge için hazırlanmış bilimsel çalışmalar da dikkate alınarak 3194 sayılı Kanun ve 14/6/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“a) Bir alanın doğal sit alanı olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını durdurur. Sit alanının etkileşim-geçiş sahası göz önünde bulundurularak varsa çevre düzeni plan kararları ve notları, alanın sit statüsü dikkate alınarak yeniden gözden geçirilir ve Bakanlıkça onaylanır. 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik gereğince yapılacak yeniden değerlendirme sonucunda;

1) 1. Derece doğal sit alanı iken Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanı olarak,

2) 2. ve 3. Derece doğal sit alanı iken Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanı olarak,

ilan edilen alanlarda yeni koruma amaçlı imar planları yapılıncaya kadar Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri ile yeni statüler için belirlenen ilke kararlarına aykırı olmamak şartıyla yürürlükteki koruma amaçlı imar planları geçerlidir.

b) Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, önceki mekânsal planlar da dikkate alınarak, Bölge Komisyonu tarafından üç ay içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer. İlgili idareler söz konusu alanda üç yıl içinde koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarını hazırlatıp incelenmek üzere il müdürlüğüne iletir. İl müdürlüğü tarafından inceleme raporu ile birlikte planların Bölge Komisyonuna intikali sağlanır. Üç yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle planlar sonuçlandırılamadığı takdirde Bölge Komisyonunca gerekçeli olarak bu süre uzatılabilir. Uzatılan süre içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları uygulanır.” 

“Kıyı alanlarında yapılacak yapı ve tesisler için sit alanı bütününde imar planı yapma ve etaplama şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(6) Bu planlar Bakanlıkça tespit edilen yer ile internet sayfasında 1 ay süreyle ilan edilir.”

“(7) Korunan alanlar dışında bulunan tescilli ağaç, ağaç toplulukları ve korunma alanını içeren imar planları; tabiat varlıklarının korunma alanlarına ilişkin Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunca verilen karara uygun olarak ilgili idaresince onaylanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Korunan alanlarda yapılacak her tür ve ölçekteki planlarda uygulanacak gösterimlerde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimlere uyulur.  Ancak planların özelliği, verilecek kararların detaylı olması ve her alanın farklı nitelik taşıması nedeniyle, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün onayı doğrultusunda plana özgü gösterim kullanılabilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/3/2012

28242

 


 
 


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 18.12.2016 20:15:42

  • Cesamin ÖZKAN
  • Üzerinde önlük, elinde bıçak önünde domates ( Domat) eline domatesin kabuğu yapışmış menemen yapan ustalar aklıma geliyor. Çeşme nereeeee menemen nere.
  •