x
     

Kaymakamlık tarafından "soruşturma izni..,

9 Nisan 2018 Pazartesi , 21:32
Okunma: 3136
1 Yorum

verilmemesi" kararına itirazımız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T.C

İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE SUNULMAK ÜZERE

GÜZELBAHÇE KAYMAKAMLIĞI’NA

 

KARAR NO;          498.01.02/2018-18

KARAR TARİHİ;  27.03.2018

HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLAR;

1-       Tülay MARAL - Karabağlar Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürü

2-       Elif AKLAR - Karabağlar Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Birim Yetkilisi

3-       Serkan GÜLSEREN - Karabağlar Belediye Başkanlığı Yapı Güvenliği ve Yıkım Birimi

4-       Nevres ÖZEL-Karabağlar Belediye Başkanlığı Yapı Güvenliği ve Yikim Birimi Görevlisi – Teknisyen

5-       Ali ÇALIŞKAN - Karabağlar Belediye Başkanlığı Zabıta Karakol Amiri

6-       Bünyamin AYDIN - Karabağlar Belediye Başkanlığı Zabıta Karakol Amiri

7-       Ali TUNAK - Karabağlar Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru

8-       Mehmet SIĞIRCI - Karabağlar Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru

9-       Ali KILIÇ - Karabağlar Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru

10-   Adem ERDAL - Karabağlar Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru

11-   Gürol ŞANS - Karabağlar Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru

12-   Özbek KOÇ - Karabağlar Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru

13-   Nurullah ASLAN - Karabağlar Belediye Başkanlığı Zabıta Komiseri

İSNAD EDİLEN SUÇ           Uzundere mevkiinde bulunan 258, 259 ve 260 nolu parsel üzerinde yapılan imalatların ruhsatsız yapıldığı, yapı tatil zaptı düzenlendiği ancak mühürleme işlemi yapılmadığı, belediye görevlilerinin görevlerini yapmadığı,

TEBLİĞ TARİHİ; 04.04.2018

İTİRAZIMA KONU AÇIKLAMALARIM;

1-      “İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi Başkanlığı 14.11.2017 tarih ve esas no: 2017/811 karar no: 2017/851 sayılı kararı ile dosyada belirtilen eksiklerin tamamlanarak yeniden bir karar verilmek üzere Karabağlar Kaymakamlığına iadesine karar verilmiştir.”

Bu karardan anlaşılacağı üzere daha önce verilen “soruşturma izni verilmemesine” kararına yapmış olduğum itiraz mahkemenizce kabul edilmesine karşın, Karabağlar Kaymakamlığı ısrarla “3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatın aykırılığına rastlanılmadığı anlaşıldığından” diye soruşturma izni vermemiştir.

a-       İmar mevzuatına aykırılık yok ise şikayete konu BARANKAYA Firması neden mühürlenmiştir?

 

Sayın Kaymakam İmar mevzuatına uygun dediği yerlerin Encümen Kararlarından örnekler;

 

06/03/2016 Tarihli başvurunuz Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğünce incelenmiş, Müdürlüğün 21/03/2016 tarih ve 1368 sayılı yazısıyla "İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 258,259 ve 260 parselin arşivlerinde ve yerinde yapılan inceleme sonucunda 3194 sayılı İmar Kanununa göre yasal işlemlerin başlatıldığı" bildirilmiştir. Bilginizi rica ederiz.

 

26/07/2016 Tarihli Bilgi Edinme başvurunuza 15/08/2016 Tarihinde cevap verilmiş olup, Zabıta Müdürlüğümüzün 21/10/2016 tarih ve E.8551 sayılı yazısıyla "Ekiplerimizce yerinde yapılan tetkikte söz konusu yerin  Barankaya Hafriyat Taah.Aky.Maden Gıda San.Tic.A.Ş ünvanlı işletme olduğu belirtilmiş ise de 3962/31 Sokak No:6  sayılı yerde Ginal İnş.Harf. nak.taah.ve Bet Mam.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından depo (şantiye sahası) olarak kullandığı tespit edildiğinden söz konusu işyerinin ruhsatsız faaliyetinden dolayı 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden yasal işlemlerin başlatıldığı" bildirilmiştir. 

Başvurunuza istinaden Zabıta Müdürlüğümüzün 23.12.2016 tarih ve E.16997 sayılı yazısıyla "2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine istinaden yapılan yasal işlemler neticesinde Belediyemiz Encümeninin 27.10.2016 tarih ve 1612 sayılı kararı gereği ruhsat alıncaya kadar kapatılmasına karar verilen 3962/31 Sokak No:6 sayılı yerde Ginal İnşaat Harfiyat Tah. ve Bet. Mam. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen Depo (Şantiye Sahası) 19.12.2016 tarihinde ekibimiz tarafından mühürlendiği" bildirilmiştir. Bilginize rica ederim.

 

b-       İzmir Büyükşehir Belediyesi 1/1000 ölçekli planda Aziz Kocaoğlu tarafından imzalanan planda, Barankaya Tesislerinin bulunduğu alanın AĞAÇLANDIRILACAK ALANDA kaldığı belgelenmiştir.

c-       Üstelik bu alan hem imar kanuna aykırı hem de Zeytin Koruma Kanununa aykırıdır.

 

2-       İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 26.03.2018 tarih ve 8964 sayılı yazısı ekinde alman 26.03.2018 tarihli ön inceleme raporu ve eki dosya incelenmiştir. Bu dosyada imar mevzuatına uygun olduğu mu belirtilmiş. Eğer öyle ise,

Madde 281 –

(1) Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra hükmüne göre ceza verilmez.

(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Ortada alınan Encümen Kararları var,

 

Barankaya Tesislerinin bulunduğu alanın AĞAÇLANDIRILACAK ALANDA kaldığı belgelenmiştir.

 

Üstelik bu alan hem imar kanuna aykırı hem de Zeytin Koruma Kanununa aykırıdır.

 

Dolayısıyla ruhsata bağlanması da mümkün değildir.

 

Kaymakam bey tarafından imza altına alınan yazıda; “3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatın aykırılığına rastlanılmadığı anlaşıldığından..,”

Kanun Numarası: 3194

GENEL ESAS:

Madde 3 - Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz.

RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR:

Madde 32 - Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.

2016 yılından bu güne yapılan iş ve işlemlerin yapılmadığı ortadadır.

3-       Belediye Encümenince alınan yukarıda sıraladığım Encümen kararlarında mühür fevki yapıldığı yıkım kararının halen uygulanmadığının teyit edildiği, yapılması gereken yıkım işlemini yerine getirmeyen ve 5393 sayılı Kanunun 38/h maddesi ile Yapı Kontrol Müdürlüğünün görevlerini düzenleyen Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince bu konuda sorumlulukları bulunan “Soruşturma İzni Verilmesi” gerektiği hakkında yasada yer almaktadır.

4-       Soruşturma kapsamında aslında Karabağlar Belediye Başkanı da olması gerekmekteyken soruşturma kapsamına alınmadığı ise anlaşılamamıştır.

Belediye başkanının görev ve yetkileri Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

        5-       Encümen Kararının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen kararın uygulanmadığı ve ihale süreci dışında bu kararın uygulanması konusunda başka herhangi bir eylemde bulunulmadığı ve alternatif çözüm yollarının aranmadığı görülmektedir.

Ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.”

İmar Kanunun 42 nci Maddesinde “Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beş yüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır…”

Konuya ilişkin idari para cezaları tahsil edilmiş midir?

6-       Büyükşehir Belediyesi konudan haberdar olmasına karşın hiçbir işlem yapmamıştır. Dolayısıyla büyükşehir belediyesi de soruşturma kapsamında olması gerekmektedir.

Oysaki “ilçe, ilk kademe belediyelerinin inşaat ruhsatı vermek, denetimini yapmak, ruhsat alınmadan veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılarla ilgili yapacakları işlemlerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyenin yetkileri ve imtiyazlarını düzenleyen 15. maddesinin (c) bendindeki; encümenin görev ve yetkilerini düzenleyen 34. maddesinin (e) bendindeki; belediye başkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 38. maddesinin (h) bendindeki hükümler, 3194 Sayılı İmar Kanununun 5 inci maddesindeki ruhsat alma şartlarını düzenleyen 22 nci maddesindeki ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılara uygulanacak hükümleri düzenleyen 3194 sayılı Kanunun 32 nci maddesindeki ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun idarenin yükümlülükleri ile ilgili hükümleri düzenleyen 5 inci maddesindeki hüküm, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 7 nci maddesinin; Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin birinci fıkrasının (c) bendindeki İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkilerine ilişkin üçüncü fıkrasının (a) bendindeki; hükümleri ile düzenlendiği..,”

Büyükşehir belediyesinin 5216 sayılı Kanun’daki imar uyguladıklarım denetleme yetkisini 11 inci madde hükmüne göre yerine getirdiği konusunda iş ve işlemlerin araştırlması.

Yukarıda belirtilen kanunların hükümleri dikkate alındığında, inşaat ruhsatı vermek ve imar denetimi yapmanın (ruhsat alınmadan veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapılıp yapılmadığı) ilçe ve ilk kademe Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluğu içerisinde olduğu, ilçe ve ilk kademe belediyeleri, sınırlan içinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığını tespit ettikleri takdirde, TCK’nın 184 üncü maddesine göre belediye başkanlıkları marifetiyle doğrudan Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmak ilgili idare tarafından aykırılıkların belirlenmesi durumunda denetimsizliğin başladığı seviyenin tespit edilerek fenni mesul Yapı Denetim şirketini Yapı Denetim Komisyonuna ihbar etmek, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32 ve 42 nci maddelerine göre de Belediye Encümenleri tarafından karar aldıktan sonra Belediye Başkanlıklarının marifetiyle doğrudan uygulamakla görevli, yetkili ve sorumlu oldukları, açıkça belirtilmiştir.

Encümen Kararı alınıp Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetlerimizi yaptık diye sorumlulukları üzerinden atamazlar.

7-       Yıkım işlemlerine ilişkin tüm sürecin tamamlanmasına rağmen, konunun sürüncemede bırakıldığı, soruşturma kapsamında yıkım ihalesinden hiç söz edilmediği, Büyükşehir Belediyesinin yıkım için gerekli teknik ekip araç ve gereç desteğini sağlayacak olmasına rağmen buna ilişkin ilçe belediyesince talepte bulunulduğuna dair soruşturma izni verilmemesine kararında,  herhangi bir bilgiye yer verilmediği,  olayın soruşturmaya konu edilmesi ve soruşturmaya konu olan yer için hala somut bir adım atılmadığından soruşturma izni verilmemesi kararı uygun değildir.

İmar Kanununun 42 nci maddesine istinaden para cezası uygulanmasıyla ilgili encümen kararlarının alındığı, 32 nci maddesine istinaden yapı tatil tutanaklarının düzenlendiği ve yıkıma ilişkin encümen kararlarının alınarak tebligatların yapıldığı, ancak üzerinden 2 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen yıkım işlemlerinin henüz sonuçlandırılmadığı anlaşılmaktadır.

8-      Kaymakamlığın sorumluluğu konusunda;

Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin en az yarısını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder.

 Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde gözden geçirir ve gereğini yapar.

2709 sayılı T.C. Anayasasının "Kanun Önünde Eşitlik" başlıklı 10 uncu maddesinde ifadesini bulan kanun önünde eşitlik ilkesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 13 üncü maddesindeki etkili başvuru hakkının ve 17 inci maddesindeki hakları kötüye kullanma yasağının ihlal edildiğine dair herhangi bir bulgu ve bilgiye rastlanmadığı gibi başvuruya konu olayda, uluslararası sözleşmelerde yazılı ve güvence altına alınmış olan diğer haklara da aykırı bir durum tespit edilememiştir.

 

6-      KONUYA İLİŞKİN EMSAL KARARLAR;

Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 21/09/2011 tarihli E:2011/3395 K:2011/5238 sayılı kararında; “…3194 Sayılı İmar Yasası'nın 21 inci maddesi gereğince aynı Yasanın 26 ncı maddesinde gösterilen istisnalar hariç her türlü inşaat yapımı ilgilisine göre belediye veya valiliklerden alınacak yapı ruhsatına tabidir. Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. İstisnalar dışında ruhsat alınmadan yapıya başlanması kaçak yahut ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapılması durumunda 3194 Sayılı Yasa'nın 32 nci maddesi uyarınca yerel idarelerce yıktırılır ve aynı Yasa'nın 42 nci maddesi gereğince de yapı sahibine ve yükleniciye ceza yaptırımı uygulanır. İmar mevzuatındaki kurallar kamu düzeni gereği uyulması zorunlu ve emredici hukuk kurallarıdır. …”hükmü tesis edilmiştir.

Sonuç;

Yukarıda açıkladığım nedenlerden dolayı Karabağlar Kaymakamı tarafından “soruşturma izni verilmemesine” kararının kaldırılmasını talep etmekteyim.

Temiz İzmir Derneği adına

 

Başkan Nivent Kurtuluş


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 10.04.2018 07:18:37

  • Misafir
  • Kaymakam niye kapatmaya çalisiyorki anlamak mümkün degil. Kanunlar var ama uygulanmadiktan sonra neye yarar.
  •