x
     

Kaldığımız yerden..,

21 Ocak 2022 Cuma , 20:25
Okunma: 1006
0 Yorum

Devam!!!

 

 
KENT A.Ş ile ilgili,

Dün akşam yayınladığımız haberi,

Karşıyaka belediye başkanının basına verdiği,

Demeçten alıntılarla bitirmiştik,

"Kent A.Ş. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmayıp Türk Ticaret Kanununa tabidir ve kiralama işlemlerinde bu kanunlara uygun hareket edilmiştir. Peşkeş çekmek gibi argoya varan bir ithamı asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz."

Sayın başkan KENT A.Ş Devlet İhale Kanuna tabidir,

Yeni başkan olarak belki bundan bihaber olabilirsiniz,

Yasalar diyor ki;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatında detaylı olarak açıklanmış ve bu kanuna göre harcamalarını yapacak kurum ve kuruluşlar belirtilmiştir. ... Yani belediye şirketleri, yine “normal” şirketlerden farklı olarak Kamu İhale Kanunu'na tâbidir.

Belediye şirketi istisna belgesi alması durumunda şirketin ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde ve yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 14.877.509 TL’yi (01.02.2020– 31.01.2021 dönemi) aşmayan doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için istisna belgesi kapsamındaki mal ve hizmet alımlarını Kamu İhale Kanunundaki hükümlere tabi olmaksızın yerine getirebilecektir. Şirketin istisna belgesi bulunmaması veya istisna kapsamına girmeyen mal ve hizmet alımları, yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 14.877.509 TL’yi (01.02.2020– 31.01.2021 dönemi) aşması durumu ile yapım işleri için ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yerine getirmesi gerekmektedir.

Sayın başkan şimdi hala belediye şirketleri devlet ihale kanununa tabi değil midir diteceksiniz?

Yoksa biz mi yanılmaktayız,

Ayrıca belediye şirketi tarafından işletilen tesislerde,

Ücretsiz yada indirimli tarife yapamazsınız diyor,

Belediye çalışanlarına %20 indirim uygulanmaktaymış,

“Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz."

Biz mi yanlış okuyoruz?

Yoksa siz mi yanlış yapıyorsunuz?

Pazar akşamı Cemil Tugay tarafından açılan hakaret davasını ele alacağız. 


Kaynak: