x
     

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN..,

28 Ekim 2020 Çarşamba , 19:00
Okunma: 17965
0 Yorum

İzmir Kalkınma Ajansına borcu!!!

 

 

2019 yılı Sayıştay Denetim,

 

Raporlarına yansıyan,

 

BULGU 11: Yönetmelik Hükmüne Aykırı Olarak Bütçe Payını Yatırmayan Kurumun Projesinin Desteklenmesi 2019 yılında İzmir Kalkınma Ajansı nezdinde yapılan denetim neticesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ajansa olan borcuna rağmen hatalı olarak desteklenen projenin sonlandırılmayarak devam ettiği anlaşılmıştır. 
 
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin “Mali desteklere ilişkin esaslar” başlıklı 10’uncu maddesinde aynen
 
“… (6) Kanunen zorunlu olan ajans bütçe paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları, birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, ilgili ajansla sözleşme imzalayamaz.” hükmü yer almaktadır. 
 
Bu hükme rağmen sözleşme imzalama aşamasında borçlu konumda olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Kalkınma Ajansı ile destek sözleşmesi imzalamış ve bu husus 2018 yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporuna aşağıdaki şekilde konu edilmiştir: 
 
T.C. Sayıştay Başkanlığı İzmir Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 36 “İzmir Kalkınma Ajansı tarafından % 75’i desteklenmesi kararı verilen 1.062.601-TL bütçeli, “Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi (Çocuk Hakları ve Stem)” başlıklı projenin, 29.08.2018 tarihli Ajans Yönetim Kurulu toplantısı ile imzalanmasına karar verilmiş ve iki kurum tarafından destek sözleşmesi 31.10.2018 tarihinde imzalanmıştır.
 
Oysa Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak sözleşme imza tarihinde yararlanıcının ajansa borcu olmaması gerekmesine rağmen, muhasebe kayıtlarına göre,
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Kalkınma Ajansına 11.162.536,41-TL borçlu bulunduğu görülmüştür. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Kalkınma Ajansı arasında uzun süredir devam eden borç-alacak ilişkisi bulunmakta olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılı Sayıştay denetimi sonucunda hazırlanan Sayıştay Raporu’ndaki bir bulguya istinaden pay hesabında belediye borçlanma tutarının düşülmesi gerektiğini, Ajans ve ilgili Bakanlık ise borçlanma tutarının hukuken belediye gelir toplamından düşülmemesi gerektiğini iddia etmektedir. 
 
Belediye kendi yaklaşımı doğrultusunda borcu olmadığını düşündüğünden Ajansa proje sunmuş ve destek başvurusunda bulunmuştur. Ajans, belediyenin hesap yöntemini hukuken doğru bulmadığı için muhasebe kaydında Belediyeye borçlu kurum olarak yer vermektedir. Ajans hesaplarına göre borçlu olarak gözüken bir belediyenin Ajans Yönetim Kurulu kararı ile sözleşmeye davet edilmesi ve sözleşmenin imza altına alınması Yönetmeliğin amir hükmü ile çelişmektedir.
 
Dolayısıyla Yönetim Kurulunun, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğine aykırı hüküm tesis etmesi yetki aşımı olarak değerlendirilecek bir husustur." Sayıştay tarafından hazırlanan 2017 ve 2018 yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim raporunda bu husus detaylı olarak işlenmiş ve ‘Ajanslara Yatırılması Gereken Yerel Yönetim Payları Kapsamının Detaylı Düzenlenmemesi, Belediyeler ile Ajanslar Arasında Borç-Alacak Anlaşmazlığına Neden Olmakta ve Ajansların Mali Yapısı Üzerinde Risk Oluşturmaktadır’ başlıklı tespit altında, kurumların bütçe geliri niteliğinde olmayan borçlanma tutarının, ajans katkı payı hesaplanırken bütçe gelirlerinden indirilmemesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. 
 
Yukarıda bahsi geçen örnekteki olduğu gibi benzer hataların yapılmaması için Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinin Ajans tarafından titizlikle uygulanmasının sağlaması gerektiği değerlendirilmektedir.
 
 

 


Kaynak: