x
     

Bölge İdare Mahkemelerinin..,

16 Ocak 2022 Pazar , 19:52
Okunma: 1359
0 Yorum

Gerekçesiz Kararlarına ilişkin!!!!

 

Son günlerde,

Okuyucularımızdan ve birebir yaşadığımız,

Bölge İdare Mahkemelerinin kararlarında;

"..,Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte yeterli ve makul şüphe bulunmadığı anlaşıldığından, adı geçen kişilere yönelik olarak soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın reddine, kararımızın tüm taraflara tebliğ edilmesi için dosyanın xxxx Kaymakamlığına iadesine, xx/xx/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi."

Bu kararda gerekçe yok,

Gerekçesiz karar ile ilgili,

Kısa bir araştırma yaptım,

Gerekçesiz Karar yasalara uygun olmadığı yazılmakta,

İstinaf ettiğiniz karalarda,

Gerekçesiz olarak reddedildiğinde,

HSK'ya başvurun,

Çünkü gerekçe yazılmak zorunda,

Sizler adına nasıl itiraz yapmanız gerektiğine yönelik,

Madde madde sıraladık,

 1-Kararda GEREKÇE belirtilmemiş se, bununla ilgili bir çok karar ve yazılar bulunmaktadır.

 "Anayasa’nın 141. maddesinin üçüncü fıkrasına göre bütün mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olarak yazılacağının belirtildiği, kararın gerekçeli olmasının adil yargılanma hakkının parçası olduğu, kararın gerekçeli olmasının temel gerekliliklerinden birisinin tarafların esasa ve uyuşmazlığın çözümüne etkili olan iddialarının karşılanması olduğuna açıkça yer verilmiştir. 

Adil yargılanma hakkı ile ilgili ve dolayısıyla gerekçeli karar hakkı ile ilgili yerinde ve yeterli açıklamalar yer almakta olup, gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının, gerek Anayasa Mahkemesi kararlarının yer aldığı çok sayıda karar mevcuttur. 

Sadece idari yargı kararları değil, tüm mahkeme kararlarının gerekçeli olması anayasal bir zorunluluktur. Bu durum Anayasa’nın 141. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Keza İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 24. maddesinde de, kararlarda bulunması gereken hususlar arasında kararın dayanağı hukuki deliller ve gerekçe hususu ayrıca düzenlenmiş bulunmaktadır. Yasal ve anayasal bu düzenlemeler mahkemelere gerekçeli karar yazma noktasında bir yükümlülük yüklemektedir.

Bunun dışında Anayasa’ya 2001 yılında yapılan değişiklikle giren adil yargılanma hakkıyla birlikte gerekçeli karar alma hakkı, birey açısından da güvence altına alınmış bir hak konumuna gelmiş bulunmaktadır. 

Mahkemeler davanın sonucuna etkili olan olay ve iddiaları cevaplamak zorundadır. Hükmü ihlal edildiği ortadadır.

Zira bir davada tarafların, hukuk düzenince hangi nedenle haklı veya haksız görüldüklerini anlayıp değerlendirebilmeleri için usulüne uygun şekilde oluşturulmuş, hükmün içerik ve kapsamı ile bu hükme varılırken mahkemenin neleri dikkate aldığı ya da almadığını gösteren, ifadeleri özenle seçilmiş ve kuşkuya yer vermeyecek açıklıktaki bir gerekçe bölümünün ve buna uyumlu hüküm fıkralarının bulunması ‘gerekçeli karar hakkı’ yönünden zorunludur."

2- Gerekçeli Karar yazılmamasıyla ilgili;

 "..,Somut olayda, (...) Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesinin 30.11.2016 tarihli kararında davalı vekilinin istinaf başvurusunun hangi gerekçe ile esastan reddedildiğine dair hiçbir ifade yer almamaktadır. Tarafların hukuki dinlenme haklarını ihlal etmeden usul kurallarının açık hükümlerine uygun şekilde gerekçeli olarak karar verilmesi gerekir. Aksi hal, karara karşı temyiz yollarına başvurmak isteyenin açıklama hakkını kısıtlayacağı gibi temyiz merciince kararın hukuki denetiminin yapılmasına da engel olur. Gerekçesiz bir şekilde, istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi, Anayasanın 141. maddesi ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 297. maddesine aykırıdır. Bu itibarla, İstinaf Mahkemesince, anılan hususlar gözetilmeksizin yazılı şekilde gerekçesi olmayan karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozma sebebidir”.

3- Soruşturma neticesinde "Soruşturmaya yer yoktur" kararı verilen dosyanın tamamını Çeşme Kaymakamlığından aldım. Soruşturma konusu maddelerin tamamının eksik incelendiği de ortadadır.

Sonuç;

Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı olan kurumunuz tarafından, İzmir Bölge İdare Mahkemesi xxxx Dava Dairesinin Gerekçesiz Kararının HSK tarafından incelenmesini talep ediyorum.

Anayasa Mahkemesine de gidebilirsiniz.


Kaynak: