Soruşturma tutanağına..,

1 Şubat 2019 Cuma , 19:27
Okunma: 28917
0 Yorum

yansıyanlar!!!

 

 Söz verdiğimiz gibi Sıkıyönetim Savcısı Albay Nurettin Soyer hakkında inceleme tutanağını olduğu gibi yayınlıyoruz,

Yarın bu tutanağa geçen detaylar hakkında, sizlerle paylaşmak istediğimiz konular olacak,
 
1983 yılında, Tunç Soyer kaç yaşındaydı, kardeşi Onur Soner kaç yaşındaydı,
 
Bu yıllarda, ticaret yapıyorlar mıydı?
 
Hepsini fazlasıyla sizlerle paylaşacağız
 
Soruşturmada yer alan;

 

İzmir Hava Eğitimi Komutanlığı Askeri Mahkemesinde görevli, Hv. Hâk. Alb. Nurettin SOYER'in;

a. İzmir'de bulunan, Otel Paşa işletmesinin 1983 yılında kiraya verilmesi sırasında, kiralayanlardan; mukaveleyi kendi istekleri doğrultusunda hazırlatacağı vaadi ile 4 milyon nakit, 2 milyon vadeli senet karşılığı olmak üzere toplam 5 milyon lira para aldığı,

b. Halen aynı şirketin hisselerini ele geçirmek için, ortaklar arasında moral kırıcı yollara başvurduğu ve şahsi mal varlığı ve serveti ile uygun olduğu kabul edilemeyecek ölçüde yüz milyonlarca Türk lirasını nakden ödediği, bu devir işlemlerinin önemlilerinde bizzat kendisi bulunduğu, tali olanlarda ise ailesi ve yakınlarını kullandığı, şimdiye kadar ödediği nakit paranın 140 ilâ 160 milyon lira civarında bulunduğu, ödenen paraların az bir kısmının da kendisine ait olduğunun yaygın söylenti halinde bulunduğu, bu hususun da teyidi için ortaklara ait hisse senetlerinden bir kısmını eşi bayan Soyer ve oğlu Soyer adına 40 milyon Türk lirasından fazla ödemek ve pay defterine geçirmek suretiyle devraldığı:

İlgi (a) yazı ekinde gelen ilgi (b) dilekçedeki beyanlarla iddia edilmiş, keyfiyet tahkike değer görülerek öncelikle 9.8.1983 gün ve 2871 sayılı «Kamu Görevlileri İle İlgili Mal Bildirimi Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca, Hâk. Alb. Nurettin SOYER'in mal beyanında bulunması istenmiş, mal beyanı Hv. Eğt. K.lığının ilgi (d) yazıları ekinde Bakanlığımıza gönderilmiştir. Mal bildirimi üzerine keyfiyetin esas yönünden tetkiki gerekmiş ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu'nun 23 üncü maddesi gereğince ilgi (c) ile M.S.B. Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görevli Müfettiş Hâkim Albay Selçuk AKIN görevlendirilmiştir. Askeri Adalet müfettişi tarafından yapılan soruşturma neticesi düzenlenen ilgi (f) rapor tetkik edilmiş olup; raporun «delillerin değerlendirilmesi» bölümünde: 129 F.: 9 «1. Hv. Hâk. Kd. Alb. Nurettin SOYER'e 6 milyon TL. verildiği yolundaki iddia : Alb. Soyer hakkında ihbarda bulunan Em. General Süleyman TUNCER. Em. General ASLANTAŞ ve Em. Hv. Alb. Ahmet ÇELİK ile PAŞA Motel'in halen müsteciri durumunda bulunan'Tuğrul KOPARAN ile Osman KIYAT, Alb. Nurettin SOYER'e 6 milyon lira verildiği yolunda beyanda bulunmuşlardır.

Bu kişilerden Tuğrul KOPARAN parayı Osman KIYAT ile ortakları Şeref KINCIOĞLU'nun Alb. So-yer'e verdiğini ancak para verilirken kendisinin onların yanında olmadığını ifade etmiştir. Osman KIYAT paranın verildiğini iddia ettiği halde para verildiği sırada orada olduğu ifade edilen Şeref KINCIOĞLU bu iddianın bütünü ile gerçek dışı olduğunu, ne kendisini ne de ortaklarının Alb. Soyer'e para vermediklerini ifade etmiştir. Muhbir Em. Hâk. Alb. Ahmet ÇELİK, Alb. Nurettin SOYER'in otel müstecirlerinden para aldığını kendisine itiraf ettiğini iddia etmektedir.

Diğer muhbir kişilerin beyanları Ahmet ÇELİK ile Osman KIYAT ve Tuğrul KOPARAN'ın beyanlarına istinat etmektedir. Alb. Soyer'e para verildiği iddiası PAŞA Motel'in eski müsteciri Nedim ÇAPMAN'ın Em. General Nuri ASLANTAŞ'a Yönetim Kurulu üyeleri yeni kiracılardan «Para yiyormuş» dediği yolundaki iddia ile başlatılmıştır. Oysa ki Nedim ÇAPMAN ifadesinde «bu iddianın tamamen uydurma olduğunu, kendisinin böyle bir şey söylemediğini Em. General Nuri ASLANTAŞ'ın otele kiracı olduğu. 1972 yılından- bu yana kendisi ile uğraştığını ifade etmiştir. Üç ortak olan otel müstecirlerinden Tuğrul KOPARAN'ın iddiasının görgüye dayanmaması Şeref KINCIOĞLU'nun bu iddianın tamamen uydurma olduğu yolundaki iddiası karşısında Osman KIYAT'ın Alb. Soyer'e 4 milyon nakit ve 2 milyon senet olmak üzere 6 milyon verildiği yolundaki iddiası ile Ahmet ÇELİK'in Alb. Soyer'in kendisine itirafta bulunduğu yolundaki iddiaları dayanaksız kalmaktadır.

Alb. Soyer'e verilmek üzere Osman KIYAT ile Tuğrul KOPARAN tarafından borçlu olarak düzenlenerek ortakları Şeref KINCIOĞLU'na verildiği iddia edilen senetlerin Alb. Soyer'o verilmediği, Şeref KINCIOĞLU ve Dz. Hâk. 130 Alb. Gürsel AKBATUR'un ifadeleri ile açığa çıkmıştır. Adı geçen kişilerce tanzim edilen senetlerin kendi ortaklarına ortaklarının alacağı karşılığında verildiği ve Şeref KINCIOĞLU'nun da 500.000 TL.lık senedi aldığı, para karşılığı Dz. Hâk. Alb. Gürsel AKBATÜR'a verdiği kesinlik kazanmıştır. Bu durum karşısında iddianın diğer bölümlerinin de samimi olmadığı düşüncesi ağırlık kazanmaktadır. Alb. Nurettin SOYER 6000 hisseli Cennet Turizm Sanayi A.Ş.'nin 30 hisseli bir üyesidir. Son kiracıların sözleşmeye lehlerine hüküm koydurmak için para vereceklerse Alb. Soyer'e değil Yönetim Kuruluna para vermeleri akla daha yakın gelmektedir. Bütün bu olaylar cereyan ederken Em. General Nuri ASLANTAŞ Şirket murakıbı, Ahmet ÇELİK ise Yönetim Kurulu üyesidir. Kira konusunda Yönetim Kurulunun aldığı kararlar oybirliği ile alınmış olup hepsinde de Ahmet ÇELİK'in imzası bulunmaktadır.

Yeni Yönetim Kurulu otel kirasının 7 milyon liradan 25 milyon liraya çıkarılması için karar alarak kiracılara tebliğ etmiştir. Yönetim Kurulunda Alb. Soyer'in oğlu Tunç SOYER de bulunmaktadır. Yönetim Kurulunun haklarında aldığı bu kararı Alb. Soyer'e bağlayan kiracıların ona muğber olacakları ve bu iftirada bulunacakları akla uygun düşmektedir. Em. General Süleyman TUNCER, Em. General Nuri ASLANTAŞ ve Em. Alb. Ahmet ÇELİK'in ise şirket hisselerinin kendileri aracılığı ile. satılmasını arzuladıkları ve bu yolda girişimde bulundukları dosya ekinde bulunan ve Alb. Soyer tarafından ibraz edilen belgelerden anlaşılmaktadır. Bunu başaramadıkları için de Hâk. Alb. Nurettin SOYER'e karşı hasmane bir tavır içine girdikleri mantıklı bir sonuç olmaktadır. Ayrıca dinlenen tanıklardan Ahmet Ra-gıp TOSUN, Şeref KINCIOĞLU, Mahmut KAVİS, Hikmet ŞENER, Gürsel AKBATUR, ifadeleriyle bu düşünceyi doğrulamışlardır. 2. Cennet Turizm Sanayi A.Ş.'nin hisse senetlerinin Alb. Soyer ve ailesince büyük miktarlarda toplandığı iddiası : Cennet Turizm Sanayi A.Ş.'nin pay defterinin son du131 rumunun fotokopisi {EK- ) olarak ilişikte sunulmuştur. Buna göre Alb. Soyer'in 20 hissesi bulunmaktadır. Öncesinde de kendi adına hisse alıp satmamıştır. Hisse senetlerinin Alb. Soyer'in avukat olan oğlu Tunç SOYER tarafından Brifing Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Sultan Motel müsteciri Çınar NALBANTOĞLU adına topladığı, bu işin spekülâsyonları önlemek için yapıldığı, hisseleri dağıtmak için de annesi Güneş SOYER adına da 236 hisse alındığını ancak bu hisselerin asıl sahibi olan Çınar NALBANTOĞLU'na devredildiği Onur SOYER ifadesi sırasında verdiği belgeler ile ispatlanmıştır. Onur SOYER sözleşmelerine göre % 51 hisseyi sağladığı takdirde Çınar NALBANTOĞLU'ndan 600 hisse alacaktır. Babasının velayeti altında olmayan ve reşit olan Tunç SOYER ile Onur SOYER'in bu kabil ticari faaliyetlerinin babalarını ilzam etmeyeceği açıktır. Dinlenen tanıklardan Dr. Şemsettin YAŞATAN hisse senetlerini Alb. SOYER'e sattığını ve parayı da (9.5 milyon TL.) Alb. Soyer'den aldığını iddia ediyorsa da hisselerini Orhan ŞENER adındaki bir şahsa sattığı şirket kayıtlarından anlaşıldığına göre adı geçen kişinin iddiası dayanaksız kalmaktadır. Bu kişinin hisselerinin 1.5 milyon TL. ucuza satılmasına Alb. Soyer'in sebep olduğu yolundaki beyanı da Alb. Soyer'e duyduğu iğbirarı açıklamaktadır. 3. 2871 sayılı yasaya göre yapılan incelemede : Hâkim Alb. Nurettin SOYER'in 1981 yılında verdiği mal beyanı ile 4 Nisan 1985 tarihinde verdiği mal beyanları incelendiğinde 2871 sayılı yasanın 3 üncü maddesinde ifade edilen haksız mal edinmenin sözkonusu olmadığı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunmadığı ve mal gizlemediği kanaatine varılmıştır.» denilmektedir. Raporun «Sonuç» kısmında ise; Hv. Hâkim Alb. Nurettin SOYER'in hâkimlik sıfat ve gereklerine uymayan bir hali ve eylemi bulunmadığı, 2871 sayılı yasaya göre yapılan incelemede suç sayılacak bir eyleminin tesbit edilemediği, hakkında vaki ihbarın bir menfaat çekişmesinden kay132 naklandığı. bu nedenlerle Hv. Hâkim Alb. Nurettin SOYER hakkında soruşturma izni verilmesine gerek bulunmadığı ifade edilmiştir.» Askeri Adalet Müfettişinin kanaati, dosyada mevcut tüm delillerle birlikte değerlendirilmiştir. 1. Cennet Turizm Sanayi Anonim Ortaklığı'na ait Paşa Moteli'nin Tuğrul KOPARAN, Şeref KINCIOĞLU ve Osman KIYAT'ın oluşturdukları ÇAĞDAŞ Kollektif Şirketi'ne 1983 yılında kiralanması karşılığında Hâkim Alb. Nurettin SOYER'e dört milyonu nakit, iki milyonu senetle olmak üzere altı milyon lira rüşvet verildiği iddiası hakkında : a. Tuğrul KOPARAN ve Osman KIYAT'ın ifade ve be-yanlarındaki çelişkiler, b. İddianın Nedim ÇAPMAN'ın nakletmesinden kaynaklandığı iddia edilmesine rağmen Nedim ÇAPMAN'ın şirket tarafından aleyhine dava açılmasına neden olanlardan birisi de Nurettin SOYER'dir beyanı ile iğbirarını belirttik- ¦ ten sonra Em. General Nuri ASLANTAŞ'a veya bir başkasına Motel Paşa'nın kiraya verilmesi sırasında rüşvet alındı şeklinde bir şey söylemedim şeklindeki kesin ifadesi, c. Kiralama konusunda şirket yönetim kurulunun çeşitli toplantılarında müzakere edildiğini, Hâkim Alb. Nurettin SOYER'in yönetim kurulu üyesi veya denetçisi dahi olmadığını, bir bakıma yönetim kurulunun Genel Kurul kararı doğrultusunda hazırladığı, onarımın kiracı tarafından yapılması şartını karşılayan başkaca isteklilerin de bulunmadığını belgeleyen yönetim kurulu karar örnekleri, d. Hâkim Alb. Nurettin SOYER'in şirketin sadece hissedarı olduğu, yönetim kurulu üyesi olmadığı, kiralama işlevinde herhangi bir suretle yetkili ve görevli olmadığı bu nedenle eyleminin emniyeti suistimal veya rüşvet almak suçunun kanuni unsurlarını oluşturmayacağı, 2. Şirket hisse senetlerinin Hâkim Alb. Nurettin SOYER tarafından çocukları veya eşi adına satın alındığı iddiasına karşılık sözü edilen satın alma işlemi. Brifing Şi -keti adına Çınar NALBANTOĞLU'nca gerçekleştirilmiş! r. 133 Mali finansmanı bu şirketçe karşılanmıştır. Hâkim Alb. Nurettin SOYER'in reşit olan çocukları Tunç SOYER ve Onur SOYER ile sözü edilen şirket arasında akdedilen 20 Kasım 1984 tarihli sözleşmeye göre spekülatif hareketler ve hisse senetleri fiyatlarının artmaması için % 51 çoğunluk sağlanıncaya kadar şirket adı verilmeden hisse senetleri SOYER kardeşlerin şahsi kefaletleri altında aile fertleri adına alınabilecek veya üçüncü şahıslar uhdesinde muhafaza edilebilecektir. Sözleşme şartları gerçekleşinceye kadar ilgililer şirketin personeli olarak asgari ücretle çalışacaklar, % 51 hisse ele geçirildiğinde 600 adet hisse senedi eşit miktarda Tunç SOYER ve Onur SOYER'e ait olacaktır. Bu açıdan da bir bölüm hisse senetleri Hâkim Alb. Nurettin SOYER'in çocukları ve eşi üzerinde görülmektedir. Bu hususlar ilgililerin ifadelerinden, şirket kayıtlarından ve dosyada mevcut noter tasdikli Brifing Turizm Şirketi'nin karar defterleri, ilgili bölümleri ve sözleşme örneklerinden anlaşılmaktadır. Bu1 haliyle Hâkim Alb. Nurettin SOYER'in çocukları ve eşi adına karşılığı milyonlara varan hisse senedi satın 'aldığı iddiası da sukut bulmamıştır. Bu nedenlerle Hâkim Alb. Nurettin SOYER hakkında hazırlık soruşturması yapılması için izin verilmesine gerek bulunmadığına 357 sayılı Hâkimler Kanunu'nun 25 inci maddesi uyarınca karar verilmiştir. 3. Yapılan ihbar dilekçesinde, ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek ölçüde harcamalar yaparak şirkete ait hisse senetlerini topladığı ihbar edilmiş olduğundan 9.8.1983 tarih ve 2871 sayılı Kamu Görevlileri İle İlgili Mal Bildirimi Kanunu'nun 9 uncu maddesi uyarınca ilgiliden mal bildiriminde bulunması istenilmiş ve müfettiş tarafından' gerekli inceleme ve soruşturmaya başlanılmıştır. a. Yukarıda da belirtildiği gibi şirket hisse senetlerinin satın alınması işlemleri Brifing Turizm A.O. tarafından finanse edilmiş, ilgilinin velayeti altında bulunmayan 134 çocukları tarafından gerçekleştirilmiştir. İddia kanıtlanmamıştır. b. Beyana davet üzerine süresi içerisinde verdiği 4 Nisan 1983 tarihli beyannamesinde belirttiği mal varlığının, sosyal yaşantısı ve gelirleriyle orantılı olduğu ve kaynaklarıyla açıklanmış olduğu, önceki yıllar beyannamesiyle de tutarlı olduğu anlaşılmıştır. Müfettiş raporunda da haksız mal edinmenin söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle sözü edilen kanunun 12 nci maddesi uyarınca bu iddia hakkında da kovuşturmaya gerek olmadığına karar verilmiştir. 4. Yapılan müfettiş soruşturması sırasında ifadesine başvurulan kişilerin beyanlarından, iddia ve savunmaya ilişkin belgelerin değerlendirilmesinden anlaşılan diğer bir husus, yıllar öncesi kurulan Cennet Turizm Sanayi A.O.'-nın mal varlığının zaman içerisinde değer kazandığı, ancak ortaklarına umulduğu kadar kâr payı dağıtmadığı için bir bölüm üyenin pay senetlerini elden çıkarmak istedikleri, diğer bir bölüm üyelerin özellikle yöneticilerin ise buna karşı olduklarıdır. Bu nedenle şirket hissedarları arasında zaman içerisinde yarar çatışmaları ve çekişmeleri süregelmiştir. Kamu görevlilerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunmaları, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev almaları, ticaret yapmaları veya yaptırmaları yasalarla yasaklanmış ise de anonim ortaklıklarda pay sahibi olmaları yasaklanmamıştır. Hâk. Alb. Nurettin SOYER sözü edilen anonim ortaklığın 30 pay ile ortağıdır. Faaliyet ve ortaklık işlemleriyle ilgisi bir ölçü içerisinde kalmak durumundadır. Ancak bir bölümüyle kendi ifadesinden, bir bölümüyle ilgililerin beyanlarından, ortaklık işlemleriyle bu ölçüler ve genel kurul toplantıları dışında da ilgilendiği bir yakınının Paşa Motel .kiracılarına faizle borç para vermesine aracılık ettiği 135 anlaşılmaktadır. Bu davranışları resmi sıfatının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte değerlendirilmiş, Askeri Hâkimler Kanunu'nun 29/B-1 inci maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmıştır. Bilgi edinilmesini, kararın hâkim subaya tebliğini ve şahsi dosyasına konulmasını rica ederim. Zeki YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakam DAĞITIM: Gereği Hava Kuvvetleri K.lığına Hava Eğt. K.lığına


Kaynak: