Soruşturma İzni Verilmemesi..,

10 Şubat 2020 Pazartesi , 23:08
Okunma: 2347
0 Yorum

Kararına İtirazımız!!!

 

 

T.C.
KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI’NA
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİNE
GÖNDERİLMEK ÜZERE
 
 
Karar No : Mül.Tef.Ku.Bşk.2019/155

Karar Tarihi : 23 Ağustos 2019

“İzmir-Ankara Karayolu üzerinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZBETON A.Ş.'nin imar mevzuatına ve çevre mevzuatına aykırı olarak çevre izin belgesi ve işyeri çalıştırma ruhsatı olmaksızın geçici faaliyet belgesi ile çalışmasına izin veren İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin görevlerini kötüye kullandığı.” Hakkında yaptığım şikayet üzerine yapılan inceleme neticesine itirazımdır.

AÇIKLAMALARIM

1- Sayın müfettiş şikayetime konu vermiş olduğum tüm yazışmaları ve ifademi yok sayarak incelemeyi kanaatini kullanarak sonlandırmıştır. 
 
2- İnceleme tutanağının 7. Sayfasının 1. Paragrafında yer alan,
 
“Belediye İktisadi Teşekkülü (BİT) statüsünde, tüm mali iş ve işlemleri Sayıştay denetiminde ve % 98 hissesi İzmir Büyükşehir Belediyesine, diğer hisseleri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketlerine ait olan İZBETON Anonim Şirketinin 18/10/1990 tarihinde faaliyete başladığı, İZBETON Anonim Şirketinin İzmir ilinde bulunan otuz ilçe belediyesi için altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere asfalt ve beton üreten, kâr amacı gütmeyen, tamamen kamu yatırımları için ve kamunun yararına çalışan bir şirket olduğunun ilgili belgelerden görüldüğü..,”

İZBETON A.Ş KAMU YARARINA çalışan bir şirket değildir. Ayrı bir tüzel kişiliktir. Kaldı ki İZBETON A:Ş ile ilgili BİMER ve CİMER üzerinden sorulan sorulara Bilgi Edinme Kanununa tabii olmayan TÜZEL BİR ŞİRKETTİR diye sorularımıza yanıt vermektedir.
 
3- İnceleme tutanağının 7. Sayfasının 2. Paragrafında ise,

“Anonim Şirketinin faaliyet gösterdiği sahanın (Naldöken Mahallesi Ankara Asfaltı No: 385 Bornova İzmir adresinde kaim ve tapuda İzmir ili Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305,308, 309,310, 314, 315, 367, 368, 369, 440,468, 469, 498, 551, 552, 553, 554, 989 ve 991 numaralı parseller) imar planında Belediye Hizmet Alanı kullanımında kaldığı, İZBETON Anonim Şirketinin üretim ve yönetim binalarının yer aldığı alanın mülkiyetinin; Maliye Hâzinesine ait parseller (304, 315, 367, 368, 369, 440, 551, 552 numaralı), İzmir Büyükşehir Belediyesine ait parseller (302, 305, 989, 991 numaralı) ve Milli Savunma Bakanlığına tahsisli parseller (299, 300, 301, 304, 314, 315, 367, 368, 369, 468, 469, 498, 551, 552, 553 ve 554 numaralı) olmak üzere üç farklı şekilde olduğu, ayrıca parseller bazında bu mülkiyetlerin şirketin faaliyet gösterdiği alanda dağınık olarak konuşlandığının ilgili belgelerden ve ifadelerden anlaşıldığı,

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olan 302, 305, 989, 991 sayılı parseller ile mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait olan 304, 315, 367, 368, 369, 440, 551, 552 sayılı parseller üzerinde 13/09/1991 tarih ve 5445 yevmiye no ile "Askeri Yasak Bölge içindedir" şerhi, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olan 308, 309, 310 sayılı parseller ile mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait olan 314, 468, 469, 498, 553, 554 sayılı parseller üzerinde 29/02/1996 tarih ve 708 yevmiye no, 10/04/1997 tarih ve 1676 yevmiye no ile "1. Derece Kara Askeri Yasak Bölge içerisindedir" şerhi, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olan 296, 297, 303 parseller ile mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait olan 299, 300, 301 parseller üzerinde 13/09/1991 tarih ve 5445 yevmiye no ile "2. Derecede Askeri Yasak Bölge içindedir" şerhinin bulunduğu..,”


Oysaki;

26.10.2016 tarih 48657465-220.99 sayılı, Çevre ve Şehircilik  İl Müdürü Selahattin Varan imzalı yazıda,
 
 “..,Söz konusu tesisin kurulacağı alan 1 100000 lik Çevre Düzeni Planında “Askeri Alan ve Kentsel Yerleşik Alanda " kalmaktadır. I 25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanlarında ' kalmaktadır. Tesisin kurulacağı yerin mülkiyeti Askeri ye ait olup toplam 97.742 m2’lik alanın 6.334,78 m2lik alanında faaliyet gösterecektir.  20.03.2014 tarihli Ege Ordu Komutanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol mevcuttur.” Denilmekte,

Ancak, bahse konu alan 1. Derece Askeri yasak Bölge ve İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölge şerhleri bulunan bir alandır.  Milli savunma Bakanlığının 22.08.2018 tarihli yazısında “Naldöken Kışlası Birinci ve İkinci derece Kara askeri Yasak bölgelerinin yeni koordinatlarının bakanlar kurulu tarafından halen onaylanmadığı” 

Bu açıklamada yer alan tarihler incelendiğinde, “Milli Savunma Bakanlığınca; kadastro parselleri üzerinde yer alan 1. Derece Askeri Yasak Bölge ve 2. Derece Askeri Yasak Bölge şerhlerinin kaldırılmasına yönelik arazi çalışmalarının tamamlandığı, 15.07.2013 tarihinde Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü’ne gönderildiği.,”  2013 yılından evvel hiçbir işlem yapılmadığı ve bu bölgenin Askeri Yasak Bölge içinde kaldığı açıkça belirtilmiş olmasına karşın halen bir bakanlar kurulu kararı olmadan nasıl faaliyetlerine devam edebildiği ise hiç açıklanmamıştır. Ayrıca ön incelemeci sadece İzmir Büyükşehir belediyesinden alınan bilgi doğrultusunda masa üzerinde incelemeler yaptığı açıktır.

4- İnceleme tutanağının 8. Sayfasının 1. Paragrafında ise,
 
“01/11/2014 tarihine kadar yürürlükte olan Çevre Kanunu’nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’e göre çevre izin başvurusu için istenen evraklardan olan Yapı Kullanım Belgesinin ÎZBETON Anonim Şirketinin faaliyet göstermekte olduğu alanın mülkiyetinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle düzenlenemediği, bu nedenle çevre izin başvurusunun yapılamadığının ifade edildiği ve incelendiği..,”

Bu cevap YASA ve YÖNETMELİĞE uygun olmadığını incelemeyi yapan müfettiş nasıl olurda düşünemediği hiç anlaşılamamıştır.
 
5- İnceleme tutanağının 8. Sayfasının 2. Paragrafında ise,
 
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanıp 3 Temmuz 2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 01/11/2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nde çevre izni talebi sırasında istenen yapı kullanım izin belgesinin istenen evraklar arasından çıkartılması sonrasında İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 07/08/2015 tarihli ve 1982 sayılı yazısı ile İZBETON Anonim Şirketine Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) verildiği, Geçici Faaliyet Belgesi alındıktan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 25/01/2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 25/01/2016 tarihinde Çevre İzni verildiği..,”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazdığım dilekcelerde,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 07.08.2015tarih ve 1982 sayılı yazınız ile  “Hava emisyonu” konulu Geçici Faaliyet belgesi alınmıştır yazınızdan sonra 130338 sayı ile İzmir Valiliğine yapmış olduğum 25 Kasım 2015 tarihli 4 sayfalık kapsamlı raporumda yer alan EK1 ve EK 2 kapsamında GFB veremeyeceğinizi yazmış olmama rağmen tarafıma konuya ilişkin cevap verilmediği anlaşıldığından GFB nasıl verildiğinin açıklanmasını talep etmekteyim. Ekte vermiş olduğum 4 sayfalık rapor mevcuttur. İfadelerimin yer aldığı Bilgi Edinme sorumun cevabını bile alamazken, sayın müfettişe tüm yazışmaları vermeme karşın sadece evraklar üzerinden yerinde inceleme yapmaksızın ve bu konuda çıkan yönetmeliklere aykırı nasıl kanaat oluşturmaktadır.
 
Ayrıca,
 
Sadece bu açıklama bile soruşturmanın eksik yapıldığının göstergesidir. 2009 yılından 2015 yılına kadar GFB’si bile olmadan çalışmıştır. 2009 yılından bugüne işyeri çalıştırma belgesi olmadan nasıl çalıştığı konusuna hiç değinilmemiştir. Ayrıca Temiz İzmir Derneği 2014 yılından bugüne değişik zamanlarda konuyu ilgililere bildirmemiş olsaydı yıllardır verilemeyen GFB belgesi de verilmeden çalışmalarına devam edeceği açıktır.

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ilgili yönetmeliğin ( j ) bendinde yer alan İşletme: Tesis ve faaliyetlerin BÜTÜNÜNÜ diye geçmekteyken hangi yasa ve yönetmeliğe göre sadece ASFALT PLENT Tesisleri değerlendirmeye alınmıştır?
 
Tüm bu yazışmalarım cevapsız kaldığı orta iken Sayın Müfettişe teslim ettiğim tüm yazışmaları nasıl yok saydığı hiç anlaşılamamıştır.

6- İnceleme tutanağının 8. Sayfasının 3. Paragrafında ise,

“Bu nedenle, genişleyen iş hacmi sebebiyle daha yüksek kapasiteli bir asfalt plent tesisine ihtiyaç duyulması üzerine İZBETON Anonim Şirketi merkez şantiyesinde 350 ton/sa kapasiteli yeni bir asfalt plent tesisi kurulduğu ve 350 ton/sa kapasiteli asfalt plent tesisi için ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince "Çevre Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" belgesinin alındığı, merkez şantiyesindeki plent tesisinin kapasitesi arttığından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 19/07/2017 tarihli ve 70582 sayılı yazısıyla 19/07/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere İZBETON Anonim Şirketinin Çevre İzin Lisans Belgesinin yenilendiği..,”

Bu ifadede yer alan Asfalt Plent Tesisi Projesine ÇED Kararı verilmiştir denilmekte. Peki, İZBETON Tesisleri neden bir bütün olarak değerlendirilmemiştir?

 İmar Durumu kesinleşmeyen bir yerin elbette İşyeri Çalıştırma Belgesi alamaz, ÇED Görüşü verilemez,   Herhangi bir arsaya asfalt plenti kurulabilmesi için, esas şart, kurulacak parsel ya da parsellerin,'BACALI SANAYİ İMARI' KOŞULUNU SAĞLAMALARI koşulu aranırken neden İZBETON için bu şart aranmamıştır? Sorusunun araştırılması gerekmektedir.

Bacalı İmara sahip olmadığı için GSM ALAMIYACAK BİR ASFALT PLENTİNE “ÇED Dosyasını” il müdürlüğü nasıl kabul etmiştir?

7- İnceleme tutanağının 8. Sayfasının 4. Paragrafında ise,
 
“GSM Ruhsatı (İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı) ve imar uygulaması hakkında; İZBETON Anonim Şirketi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına verilen 21/10/2008 tarihli ve 2187 sayılı dilekçe ile merkez şantiyesine işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak üzere müracaatta bulunulduğu”
 
Bu ifadeden anlaşılacağı üzere 2008 tarihinden önce ve sonrasında,  işyeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığı anlaşılmaktadır.
 
8- İnceleme tutanağının 8. Sayfasının 5. 6. Paragrafında ise,

“İmar planında Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenen sahada yer alan İZBETON Anonim Şirketi Merkez şantiye alanının İzmir Büyükşehir Belediyesine ait parsellerle birlikte Belediyeye tahsis edilen, Maliye Hâzinesine ait olan parsellerin imar uygulamasına ilişkin yürütülen işlemler kapsamında;
 
Milli Savunma Bakanlığınca, kadastro parselleri üzerinde yer alan 1. Derece Askeri Yasak Bölge ve 2. Derece Askeri Yasak Bölge şerhlerinin kaldırılmasına yönelik arazi çalışmalarının tamamlandığı, 15/07/2013 tarihinde Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğüne gönderildiği, söz konusu bölgenin yeni koordinatlarının Bakanlar Kurulunca onaylanmasına müteakip, yapılacak imar uygulaması hakkmdaki görüşlerin iletileceğinin belirtildiği, son olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 25/01/2018 tarihli yazısına istinaden Milli Savunma Bakanlığının 22/02/2018 tarihli cevap yazısında; Naldöken Kışlası Birinci ve İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgelerinin yeni koordinatlarının Bakanlar Kurulu tarafından halen onaylanmadığı, onaylanmasına müteakip imar uygulaması ile ilgili görüş verileceğinin belirtildiği, ancak müteaddit defalar söz konusu talep iletilmesine rağmen Milli Savunma Bakanlığınca bazen hep aynı içerikli yazılar ile cevap verildiği, bazen de hiç cevap verilmediği, bu nedenle imar planı uygulamasının yapılamadığı, bunun sonucu olarak, İZBETON Anonim Şirketi Merkez şantiyelerinde bulunan tesislerin yapı kullanım ruhsatlarının alınamamış/verilememiş olduğu”
 
Bu açıklamalar ışığında imar planı yapılmayan bir yerde yıllarca faaliyetlerine HANGİ YASA ve YÖNETMELİĞE göre faaliyet gösterildiği hiç incelenmemiş olduğu ortadadır.

9- İnceleme tutanağının 9. Sayfasının 1. Paragrafında,
 
“Savunma Bakanlığına tahsis edilmiş olması sebebiyle parsellerin mülkiyetinin İzmir Büyükşehir Belediyesine devir-tesliminin ve parsel tevhit işlemlerinin yapılamadığı, parsellerin tek parsele dönüştürülemediği, imar planı düzenlemesinin yapılamadığı. Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenemediği/alınamadığı”

“Ayrıca; konunun Müfettişliğince istihdam edilen bilirkişilerce düzenlenen bilirkişi raporunun “Sonuç ve Kanaat” başlığı altında “..İZBETON A.Ş. yönetim, üretim ve işletme birimlerinin bulunduğu parsellerin askeri güvenlik bölgesi hudutları dahilinde ve bir kısmının da Milli Savunma Bakanlığı’na tahsis edilmiş olması sebebiyle parsellerin mülkiyetinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ’ne devir-tesliminin yapılamadığı, haliyle, parsel tevhid işlemlerinin de yapılamadığı, parsellerin tek parsele dönüştürülememesi ve imar planı düzenlemesi yapılamaması sebebiyle Yapı Kullanma İzin Belgesi ’nin de düzenlenemediği ve bu sebeple İZBETON A.Ş. 'nin yönetim ve işletme binaları için Yapı Kullanma İzin Belgesi ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının (GSM) düzenlenemediği kanaati oluşmaktadır,

...İZBETON Anonim Şirketi için Çevre veya İmar Mevzuatı kapsamında alınması gereken ve yasal zorunluluk olan belge ve ruhsatların kısmen eksik olması sonucunda; Kişilerin mağduriyetine ve kamu zararının oluşmasına sebebiyet verecek herhangi bir durumun olmadığı veya kişilere haksız menfaat sağlanmadığı düşünüldüğünden, ‘görevi kötüye kullanma’ ile ilgili herhangi bir şartın mevcut olmadığı ve İZBETON Anonim Şirketi görevlileri ile İZBETON Anonim Şirketi 'nin faaliyetlerinden sorumlu İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin görevi kötüye kullanma suçunu işlemedikleri kanaati oluşmaktadır “ görüş ve kanaatinin yer aldığı,”
 
Sayın müfettiş İZBETON A.Ş ile ilgili tüm şikayetlerimin doğruluğunu açıkça beyan etmesine karşın, İZBETON A.Ş’nin “Kişilerin mağduriyetine ve kamu zararının oluşmasına sebebiyet verecek herhangi bir durumun olmadığı veya kişilere haksız menfaat sağlanmadığı düşünüldüğünden, ‘görevi kötüye kullanma’ ile ilgili herhangi bir şartın mevcut olmadığı ve İZBETON Anonim Şirketi görevlileri ile İZBETON Anonim Şirketi 'nin faaliyetlerinden sorumlu İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin görevi kötüye kullanma suçunu işlemedikleri kanaati oluşmaktadır “  GÖRÜŞ ve KANAATİ oluşmaktadır. İzmir ilinde yaşayan 4 Milyon 600 Bin kişinin havasının kirlenmesine göz yumarak İZBETON A.Ş’nin tüzel bir kişilik olduğunu nasıl ifade edebilmekte olduğu hiç ama hiç anlaşılamamıştır. 
 
Sayın müfettiş ortada olan YASA ve YÖNETMELİĞE aykırı işlemleri yok sayıp daha önce yapılan incelemelere atıfta bulunarak şikayetlerimin yerinde bulunmadığını yazabilmiştir. Daha önce yapılan incelemeler İzmir Valiliği tarafından Milli Eğitim muhakkikleri tarafından yapılan incelemelerdir. Bu incelemeleri yapan Milli Eğitim Muhakkiklerini Reddi Muhakkik yapmama karşın incelemelerini tamamlamış ve sadece kağıt üzerinde, Yasa ve Yönetmeliklere hakim olmadan incelemelerini bitirmişlerdir. Bu yüzden İçişleri Bakanlığından konusunun uzmanı bir müfettiş denetiminden geçmesini talep ettim.
 
Ne yazık ki, İçişlerinden gelen müfettiş de tüm şikayetlerimin doğruluğunu yazsa da, İZBETON A.Ş’nin KAMU ZARARINA sebebiyet vermediğinden yola çıkarak soruşturma izni verilmesi kanaati oluşmadığını beyan ederken kişilerin haksız kazanç sağlamadığını nasıl yazdığı hiç anlaşılamamıştır.

SONUÇ;
 
Yukarıda sıraladığım nedenlerden dolayı soruşturma izni verilmemesi kararının kaldırılması, benim şikayetimde, kişilere haksız kazanç sağladığı hakkında tek bir ifadem olmadığından yola çıkarak, Çevre Kanununa aykırı, İmar Kanuna aykırı, Yapı Kullanım belgesi, İşyeri Çalıştırma Ruhsatı bulunmayan ayrıca şikayet tarihlerim incelendiğinde, GFB belgesinin de şikayetim sonrası alelacele alındığı ortada olan tesis için sorumluları hakkında işlem yapılmasını talep etmekteyim. 

Nivent Kurtuluş

 


Kaynak: