Gaze-Temiz-Gaze-Temiz
http://www.gaze-temiz.com

Vatandaşın sorduğu soruların..,

Cevabı!!!

 

Temiz İzmir Derneği'ne gelen ihbarları hiç bekletmeden ilgili yerlere sorularımızı sormaktayız.
 
Sorduğumuz soruları, Güzelbahçe Belediyesi yanıtladı,
 
Önce sorduğumuz soruları, sonrasında verilen cevabı, sizlerle sorumluluğumuz gereği paylaşıyoruz.
 
Sayın Yetkili 
 
Aşağıdaki sorularımın İzmir Güzelbahçe belediyesi ve Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü tarafından cevaplanmasını talep ediyorum. 
 
Temiz İzmir Derneğine gelen iddialarda yer alan 
 
1- Güzelbahçe Kahramandere imar planı kapsamında Mahalli Çevre Kurulu kararıyla konu imar planı notlarında, çöp alanının rehabilite edilmesi,sızıntı sularının tahliye edilmesi,istinat duvarı ve benzeri önlemlerin alınması yer alırken plan notuna göre işlemlerin yapıldığının tespiti yapılmış mıdır? 
 
2- çöp alanının rehabilite edilmesi, sızıntı sularının tahliye edilmesi, istinat duvarı ve benzeri önlemlerin alınması. Bu önlemlerin alındığının tespitinden sonra, imar planı sınırları içerisinde inşaatlara ''yapı kullanma'' izni verilebilir şeklindeki Kahramandere imar planının tümünü kapsayan plan notu Güzelbahçe meclisince 2009 yılında 3 imar adasından oluşan ''Yeşil Ildır'' Kooperatifini kapsayacak şekilde daraltılarak değiştirilmesi,İdare mahkemesince, planların kademeli birlikteliği ilkesine,planlama esaslarına ve imar mevzuatına aykırı olduğundan iptal edilmesine karşın mahkeme kararları uygulanmış mıdır? 
 
3- Belediyece mahkeme kararına göre bir yasal düzenleme yapılmadan, ÇÖP alanı rehabilite edilip, istinat duvarı ve benzeri önlemlerinin alındığının yetkili kurumlardan tespitini yaptırmadan, Kahramandere İmar Planı kapsamındaki inşaatlara ''Yapı Kullanma'' izni verilmesinde mevzuata uyulmadığı doğru mudur? 
 
Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını talep etmekteyim. 
 
Güzelbahçe belediyesinden gelen yanıt;
 
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 29.07.1996 tarih onaylı olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmıştır. Plan lejant notlarından "Çöp alanının; Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 30. maddesine ve bu yönetmeliğe dayanılarak yayımlanan Katı Atık Depo Alanları Yönetimi ile ilgili yönergeye göre rehabilite edilmesi, yeşillendirilmesi, gaz ve sızıntı sularının tahliye sistemlerinin yapılması, yapılacak zemin etütleri sonucunda kaymanın önlenmesi için istinat duvarı v.b. önlemlerin alınması ve bu önlemlerin alındığının tespitinden ve Çevre İl Müdürlüğünün tespitinden sonra Hürriyet Caddesi, 693 sokak, 792 sokak, 780 sokak ile sınırlı alan içerisinde kalan inşaatlara yapı kullanma izni verilebilir" şeklinde plan notu; İzmir 3. İdare Mahkemesinin 29.09.2001 tarih 2010/591 esas nolu, 2011/1556 nolu kararı ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin 14/09/2009 tarih 01.779 saylı meclis kararı ve 21/10/2009 tarih 2805 değişiklik no ile onaylanan imar planı notunun iptaline karar verilmiştir.
 
Söz konusu alanda yapı kullanma izin belgesi talepleri üzerine konu ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar İşleri Şube Müdürlüğüne görüş sorulmuş ve 30.04.2012 tarihli görüştede "İzmir 3. İdare Mahkemesinin 29.09.2011 tarih 2010/591 esas nolu, 2011/1556 nolu kararı doğrultusunda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 28.02.2012 tarih 9/3112 sayılı yazısı, yapı kullanma izin belgesi talebinde bulunan parselin Katı Atık Şube Müdürlüğünün 29.03.2012 tarihli raporunda belirtilen eski çöp depolama alanı ya da bu bölgeye sınır olarak anılan konut adalarının dışında kaldığı dikkate alındığında söz konusu parsele ilişkin yapı kullanma izin talebinin Belediye Başkanlığımızca değerlendirilebileceği" belirtilmiştir.
 
Kahramandere Mahallesi eski çöp deponi alanı olarak bilinen alanda Belediyemiz talebine istinaden çalışmalar yapılarak Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yard.Doç.Dr. Görkem Akıncı tarafından 15.06.2012 tarih Eski Katı Atık Depolama Alanı Mütalaa Raporu düzenlenmiştir. Bu Rapoun sonuç kısmı "gerek 2010/591 Esas sayılı dava dosyası kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuna gerekse Güzelbahçe Belediyesi'nin ilgili yazısına istinaden 30.05.2012 tarihinde belediyeye ait eski depolama alanına gidilerek yapılan keşif ve ölçüm sonuçlarına göre alan biyogaz oluşumu, metan içeriği ve sızıntı suyu kalitesi açısından herhangi bir tehlike arz etmemektedir. Bulgulara göre alanın aktivitesini önemli ölçüde kaybettiği ve rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarına hazır durumda olduğu kanaatini taşımaktayım." şeklindedir.
 
Belediyemiz tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden eski çöp depolama alanında heyelan riski olup olmadığına yönelik teknik rapor talep edilmiş, söz konusu raporda   "S.S. Yeşil Ildır Konut Yapı Koop. nin güneydoğusundaki eğimin yüksek olduğu üst kotlarda oldukça kırıklı, alterasyona uğramış kumtaşı-şeylardalanmasından oluşan filiş biriminin olduğu, dike yakın olan şevin üst kısımlarında kalınlığı yer yer 1.0 m. olan eski çöp malzemelerinin bulunduğu alanda aktif bir heyelana rastlanmadığı tespit edilmiştir" denilmektedir.
 
Ayrıca daha sonra S.S. Yeşil Ildır Konut Yapı Kooperatifinin buluduğu parseller ve güneyinde eski çöp deponi alanında şev stabilitesi etüt raporu yaptırılmış, Belediyemize teslim edilmiştir. Raporun sonuç 
ve öneriler kısmında inceleme alanında 3 adet sondaj kuyusu açıldığı, SH-2 ve SK-3 6.00 m. olup SK-1 10.00 m. derinlikte olduğu, bu sondaj kuyularından karotiyer ile karot numuneler alındığı, bu kuyulardan numuneler alınarak  Arter Mühendislik Bürosu'na ait laboratuvara gönderildiği, alanda yeraltı suyu tespit edilmediği , analizsonuçlarında elde edilen FOS sonuçlarının tamamının 1 (Bir)'den büyük olmasından dolayı saha içerisinde bulunan kumtaşı-şeylardalanmasından oluşan birimde kayma beklenmediği, alanda hafriyat çalışması yapılarak mevcut eski çöpün kaldırıldığı, yaklaşık 25.000 m3  malzemenin sahadan kaldırıldığı, bu işlem sonucunda sahada teraslama çalışması yapıldığı, sahada bulunan tapoğrafyanın şev duyarlılığını incelemek amacı ile analiz çalışması yapıldığı, yapılan çalışmalar sonucunda alanda kayma beklenmediği, inceleme alanında sıvılaşma beklenmediği, zemin yapısından dolayı oturma beklenmediği belirtilmiştir.
 
Bu alana ilişkin Belediyemiz tarafından yaptırılan etüt raporu, ve yapılan diğer çalışmalar sonrasında,alanın güney kesiminde yamaçlarda bulunan çöp tamamı ile kaldırılmış ve alanda ağaçlandırma yapılmıştır. 
Kahramandere Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı lejant notlarında bu konu ile ilgili plan notu bulunmamaktadır.
 
Bu çalışmalara başlanmadan önce Kahramandere Mahallesi 849 ada 5 parsel maliki yapı kullanma izin belgesi talebinde bulunmuş fakat çalışmalar sonuçlanmadığından idaremiz tarafından bir süre söz konusu alanda yapı kullanma izin belgesi verilmemiştir. Yapı kullanma izin belgesi taleplerinin cevaplanabilmesi istemi ile yapılan başvurunun reddine ilişkin istemin iptali istemi ile açılan davada İzmir 2. İdare Mahkemesinin 2012/1184 esas 2013/865 nolu kararında "dava konusu yerin geçerli bir inşaat ruhsatına dayanması, yürürlükteki imar planları uyarınca yapı kullanma izni yönünden herhangi bir sınırlamaya tabi bulunmaması, öte yandan yapı kullanma izin belgesi düzenlenebilmesi için aranan şartları taşımadığı yönünde idarece yapılmış herhangi bir tespitin de bulunmaması karşısında dava konusu yapılar için yapı kullanma izin belgesi verilmesi istemiyle yapılan başvurunun imar planı notunda belirsizlik bulunduğundan bahisle reddedilmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. 
 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir." denilmektedir.
 
İlgi sayılı başvuruda Yeşil Ildır Kooperatifi olarak anılan 876 ada 1 parsel, 890 ada 1 parsel ve 891 ada 1 parselde koop. talebi üzerine 13.11.2012 tarih 2012-386/1 sayılı, 13.11.2012 tarih 2012-387/1 sayılı, 13.11.2012 tarih 2012-388/1 sayılı istinat duvarı yapı ruhsatları verilmiştir.
 
Yapılan çalışmalar ve mahkeme kararı doğrultusunda Kahramandere Mahallesi uygulama imar planı onama sınırı içerisindeki parsellerde yapı kullanma izin belgesi talepleri tekrar değerlendirilmeye başlanmıştır.
İzmir Valiliği (İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün) 13.06.2014 tarih ve 14782 sayılı yazıları üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 19.06.2014 tarih 12566 sayılı Güzelbahçe Araştırma konulu yazısı ile 
 
"Mahkeme Kararı ile iptal edilen plan notuna rağmen Kahramandere Mevkiinde projesine aykırı yapılaşan yapılara usulsüz oturma raporları düzenlendiği örnek olarak da Güzelbahçe Konaklarının araştırılması" iddiası ile ilgili inceleme yapılmıştır. Ayrıca İzmir Valiliği İL Mahalli İdareler Müdürlğünün29052018 tarih 2018/ÖA./12 sayılı ön araştırma konulu yazısı ile İzmir Valiliğinin 1705.2018 tarih ve 28972 sayılı görev emri ile yine aynı konu ile ilgili ön araştırma yapılmış, konuya ilişkin bilgiler ve gerekli evraklar Belediyemiz tarafından Denetim Görevlisine sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.